Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

(„podmínky“)

Použité pojmy:

Správce dat:    Hotel Tvrz Orlice(provozován firmou Eywan s.r.o.,Orlice 1,561 01, Letohrad, která je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, IČ 27544192, DIČ CZ 27544192.

 

Zákazník:         Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

 

Nařízení:         Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 

Obecná ustanovení

 1. Předmětem těchto podmínekje zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníkůzískaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

 

 1. Hotel se v souladu s těmito podmínkamizavazuje zpracovávat osobníúdaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotovenyv rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

 

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 1. Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

 1. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
  1. Recepční hotelu
  2. Manažer hotelu
  3. Účetní
  4. Obsluha restaurace
  5. Masér
  6. Marketingový poradce
  7. Správce

 

 

 1. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
  1. Hotelový systém Previo
  2. Hotelový portál Booking.com
  3. Hotelový portál HRS
  4. Hotelový portál Slevomat.cz
  5. Blank – účetní a daňová kancelář s.r.o.

 

 1. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

 1. Pověřencem Hotelu je JUDr. Andrej Jahoda (director@eywan.cz). Hotel zajistil pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

 

informace o zákaznících

 1. Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.

 

 1. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů.

Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hostav hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotel smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

Zpracování osobních údajů za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů

nabídka ubytování

osobní údaje:  jméno, příjmení, email

Za žádost se považuje zaslání požadavku o nabídku ubytování na náš email nebo vyplnění poptávkového formuláře na stránkách www.tvrzorlice.cz nebo telefonický dotaz.

Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů, opravu či výmaz.

Tyto údaje jsou uchovávány v elektronické podobě v PC pracovníka recepce a marketingu, ke kterým má přístup pouze oprávněná osoba. Jsou uloženy po dobu 6 let a mohou být na žádost subjektu údajů kdykoli kompletně vymazány.

 

 1. Zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů

podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.

Webové stránky tvrzorlice.cz

Na našich stránkách používáme tyto druhy cookies:

Funkční cookies – jsou nezbytné optimálnímu fungování webových stránek.

Analytické cookies –  pomáhají nám měřit např. návštěvnost stránek a další statistiky.

 

Používáme tyto služby:

 • Google Analytics a Google AdWords, služba webové analytiky a reklamy poskytované společností Google Inc. („Google“). Informace poskytnuté souborem cookie o užívání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. Více na https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/ .

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 1. Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

 

 1. Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 

 1. k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou mít Hotelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;

 

 1. osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Hotelu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;

 

 1. Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;

 

 1. učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

 

 1. Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu.

Kamerový systém

 1. Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

 

VAŠE PRÁVA 

 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

– v případě, že sedomníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.