Ubytovací řád hotelu

pro klienty a návštěvníky Hotelu tvrz Orlice

Tento ubytovací a provozní řád (dále jen „ubytovací řád) se vztahuje na ubytování v pokojích a apartmánech Hotelu tvrz Orlice, na adrese Orlice čp. 1, 561 51 Letohrad (dále jen „ubytovací zařízení“), který provozuje společnost EYWAN s.r.o., se sídlem Orlice 1, 561 51 Letohrad, IČ: 27544192, DIČ: CZ27544192 (dále jen „ubytovatel“), jakož i na další služby poskytované v ubytovacím zařízení jeho hostům a návštěvníkům. Práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o ubytování v ubytovacím zařízení, na základě které vznikne ubytovanému a návštěvníkovi (dále též jen „host“, „ubytovaný“, apod.) právo na přechodné a časově omezené ubytování a poskytování dalších doplňkových služeb, se řídí i ustanoveními tohoto ubytovacího řádu, který byl ubytovatelem vydán dle ust. § 754 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., a host se s tímto ubytovacím řádem seznámil (a současně ho bez výhrad akceptuje) před uzavřením smlouvy o ubytování na internetových stránkách ubytovatele http://www.tvrzorlice.cz, což host potvrzuje vstupem do ubytovacího zařízení, nebo zaplacením zálohy-rezervace na ubytování, nebo zaplacením ceny služby poskytované v ubytovacím zařízení, nebo jiným faktickým úkonem (např. zasláním objednávky rezervace ubytování elektronickou cestou prostřednictvím emailu ubytovateli, zasláním poptávky využití služeb, které se hostům v ubytovacím zařízení poskytují prostřednictvím emailu nebo jiné obdobné elektronické komunikace adresované ubytovateli, faxem, písemnou formou, které byly adresovány ubytovateli, apod.), z něhož bude patrno, že má zájem s ubytovatelem uzavřít smlouvu o ubytování nebo využít služeb, které jsou v ubytovacím zařízení poskytovány, doručením potvrzení rezervace ubytování ze strany ubytovatele, apod.
Smlouva o ubytování a smlouva o poskytnutí služeb v ubytovacím zařízení je uzavřena odesláním potvrzení ubytovatele o akceptaci objednávky ubytování (odesláním potvrzení rezervace ubytování) elektronickou cestou, či jiným obdobným způsobem, odesláním potvrzení ubytovatele o akceptaci poskytnutí služeb v ubytovacím zařízení elektronickou cestou, faktickým zahájením ubytování v ubytovacím zařízení (podpisem do knihy ubytovaných) nebo jiným faktickým úkonem, z něhož vyplývá, že host má zájem ubytovací zařízení užívat.

1. Host při nástupu k ubytování předloží ubytovateli, či jím pověřené osobě, osobní doklady (platný občanský průkaz, platný cestovní pas, nebo jiný doklad totožnosti) všech ubytovaných osob. Po předložení dokladu totožnosti obdrží host hotelovou kartu a bude zapsán do hotelové knihy hostů. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ubytovateli ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při ukončení pobytu, nejdéle však za jednotýdenní pobyt. Cena ubytování je splatná při předložení vyúčtování (host má nárok na vystavení faktury s budoucí splatností pouze v případě, že k tomu bude mít předchozí písemný souhlas ředitele ubytovatele). Ceník přechodného ubytování a ceník poskytovaných služeb je k nahlédnutí na recepci ubytovacího zařízení a současně na internetových stránkách http://www.tvrzorlice.cz s tím, že host potvrzuje, že se s ceníkem ubytování a ceníkem poskytovaných služeb seznámil před uzavřením smlouvy o ubytování nebo smlouvy o poskytování služeb a cenu ubytování a služeb poskytovaných v ubytovacím zařízení akceptuje. Seznámení se s obsahem ceníku služeb a akceptaci ceníku služeb ze strany hosta vyplývá ze vstupu hosta do ubytovacího zařízení, nebo zaplacením zálohy-rezervace na ubytování, nebo zaplacením ceny služby poskytované v ubytovacím zařízení, nebo jiným úkonem (např. zasláním objednávky rezervace ubytování elektronickou cestou prostřednictvím emailu ubytovateli, zasláním poptávky využití služeb, které se hostům v ubytovacím zařízení poskytují prostřednictvím emailu nebo jiné obdobné elektronické komunikace adresované ubytovateli, faxem, písemnou formou, které byly adresovány ubytovateli, apod.), doručením potvrzení rezervace ubytování ze strany ubytovatele, apod. Platbu ceny ubytování lze provést hotově nebo platební kartou.

2.  Ubytovatel je oprávněn z důvodů zvláštního zřetele hodných poskytnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se objednané a potvrzené ubytování svým charakterem a úrovní neodlišuje od původně sjednaného ubytování.

3. Host má právo používat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, užívat společné prostory ubytovacího zařízení a využívat služeb souvisejících s ubytováním. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Host je povinen užívat řádně prostory vyhrazené pro jeho ubytování. Bez souhlasu ubytovatele nesmí host v těchto prostorech provádět žádné změny.

4. Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování nejdříve od 14.00hodiny a nejpozději do 20.00hodin daného dne. Ubytovatel do dané doby rezervuje pokoj pro hosta, není-li dohodnuto jinak.

5. Není-li ubytovací doba sjednaná předem jinak, host uvolní a opustí pokoj nejpozději do 11. hodin posledního dne ubytování. V případě, že tak host neučiní ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za další jednodenní ubytovaní za každý následující den až do skončení ubytování. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc. V případě, že je apartmán nebo pokoj již dříve rezervovaný, a host po skončení ubytování prostory vyhrazené pro jeho ubytování neuvolní, vyhrazuje si ubytovatel právo pokoj užívaný hostem otevřít za účasti tří osob, věci hosta sepsat a následně je uložit na bezpečném místě tak, aby prostor mohl užívat host, který si jej rezervoval (pokud to umožní technické pomůcky, bude o tomto postupu proveden obrazový a zvukový záznam). S tímto postupem ubytovaný souhlasí. Dále bere ubytovaný na vědomí, že pokud z důvodu porušení jeho povinností v souvislosti s uplynutím doby ubytování a neuvolněním prostoru vymezeného pro jeho ubytování nebude možné zajistit uvolnění pokoje výše uvedeným způsobem, odpovídá host ubytovateli za škodu způsobenou ubytovateli, a to včetně ušlého zisku.

6. Požádá-li host před skončením ubytování o prodloužení ubytování a ubytovatel má možnost mu vyhovět, může mu nabídnout i jiný pokoj, než ve kterém byl původně ubytován.

7. Pro návštěvy hostů je vyhrazen společný prostor v přízemí ubytovacího zařízení. Návštěvy v pokojích se mohou přijímat pouze s přechozím písemným souhlasem ředitele hotelu. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele mít v ubytovacím zařízení žádné zvíře. Domácí zvířata mohou být v ubytovacím zařízení ubytována pouze se souhlasem vedení ubytovacího zařízení a za poplatek dle platného ceníku s tím, že z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat ubytovaná domácí zvířata v prostorech ubytovacího zařízení bez dozoru. Host souhlasí s tím, že odpovídá ubytovateli za škody, které byly způsobeny zvířaty, kterým umožnil pohyb v ubytovacím zařízení.

8. Host není oprávněn v ubytovacím zařízení bez předchozího souhlasu ubytovatele přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací a nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče, zvláště pro vytápění či ohřev, s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holících strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně, pokud jsou tyto elektrické spotřebiče bezpečné a bez vad ohrožujících jejich bezpečný provoz. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně, a to za stejných podmínek, jak jsou výše určeny pro ostatní elektrické spotřebiče.

9. Host při odchodu z pokoje uzavře okna a vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje, vytáhne všechny elektrické spotřebiče ze zásuvky, např. nabíječku notebooku, který si přivezl, nabíječku telefonu, apod., (s výjimkou lednice a dalších spotřebičů, které musí být trvale připojeny do elektrické sítě a jsou v pokoji trvale umístěny ubytovatelem), zhasne světla, následně pokoj uzamkne a v případě, že ukončuje pobyt, hotelovou kartu odevzdá v recepci hotelu. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti mladší patnácti let v pokoji a ostatních společenských prostorech ubytovacího zařízení bez dozoru dospělých, jinak host odpovídá ubytovateli za škody jimi způsobené, a za újmu na zdraví dětí.

10. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli ihned v hotovosti na místě. V případě, že tak host neučiní, bere na vědomí, že bude jeho jednání možno posuzovat jako trestněprávní a za účelem řešení na místě samém bude ubytovatelem přivolána Policie České republiky.

11. Ubytovatel neodpovídá ubytovaným hostům za škody na věcech, které nebyly uloženy na místa k tomu určená. Ubytovaný bere na vědomí a souhlasí s tím, že cennosti, elektroniku, finanční hotovost a jiné věci s hodnotou přesahující částku 3.000,- Kč není host oprávněn ponechávat v pokoji (či na jiném místě ubytovacího zařízení) a je povinen si je odložit u ubytovatele ve zvláštním trezoru určeném k ochraně cenností a jiných hodnotnějších věcí oproti vydání potvrzení o převzetí k úschově s vymezením věcí, které byly do úschovy převzaty (host bere na vědomí, že ubytovatel nepřevezme do úschovy věci, jejichž hodnota v souhrnu převyšuje 10.000,- Kč s tím, že v tomto případě má host nárok na ukončení ubytování a změnu ubytovacího zařízení). Pro případ porušení tohoto ustanovení neodpovídá ubytovatel hostovi za škody, ztráty či zničení způsobené při porušení tohoto ustanovení ze strany hosta.

12. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid a nerušit ostatní ubytované hosty. V případě, že host ani po upozornění ubytovatele či jím pověřené osoby nebude noční klid dodržovat či bude jiným způsobem jednat tak, že nebude dodržovat základní pravidla slušného a ohleduplného chování, nebo i přes upozornění obyvatele bude host hrubě porušovat dobré mravy, nebo jinak hrubě porušovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, je ubytovatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy o ubytování a ubytovaný je povinen prostor určený k jeho ubytování okamžitě vyklidit a opustit. V případě, že tak host neučiní, bere na vědomí, že bude jeho jednání možno posuzovat jako trestněprávní a za účelem řešení na místě samém bude ubytovatelem přivolána Policie České republiky. Stejná práva má ubytovatel vůči hostovi i v případě, že se stejným způsobem chovají osoby ubytované s hostem nebo jeho návštěvy. Pro případ odstoupení ubytovatele od smlouvy o ubytování dle tohoto článku ubytovacího řádu je ubytovaný povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši rovnající se počtu zbývajících dohodnutých nocí ubytování ve smlouvě o ubytování uzavřené mezi ubytovatelem a ubytovaným a dohodnuté ceně za jednu noc ubytování. Na tuto smluvní pokutu je ubytovatel oprávněn započíst již zaplacenou cenu ubytování.

13. Ve všech prostorech hotelu je přísně zakázáno kouření a jiná manipulace s otevřeným ohněm a pro případ každého jednotlivého porušení tohoto zákazu je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.

14. Motorová vozidla hostů ubytovacího zařízení smí být zaparkována jen na místech k tomu určených. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí ubytovacího zařízení z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí. Hosté jsou povinni vozidla parkovat tak, aby je padající sníh a rampouchy nemohly poškodit. Při čištění parkoviště jsou majitelé aut ubytovaní v ubytovacím zařízení povinni respektovat pokyny správce nebo jiné osoby k přeparkování.

15. Ubytovatel a host se dále před uzavřením smlouvy o ubytování dohodli na tom, že kterákoli strana je oprávněna odstoupit od smlouvy o ubytování v ubytovacím zařízení s tím, že strana, která od smlouvy odstupuje, je, dle ust. § 497 občanského zákoníku, povinna zaplatit druhé smluvní straně odstupné v následující výši:
– 30 dní před prvním dnem rezervovaného ubytování činí odstupné 30 % z celkové ceny ubytování;
– 15 dní před prvním dnem rezervovaného ubytování činí odstupné 50 % z celkové ceny ubytování;
– méně než 7 dní před prvním dnem ubytování činí odstupné 80 % z celkové ceny ubytování,

– méně než 48 hodin před prvním dnem ubytování činí odstupné 100 % z celkové ceny ubytování, čímž není vyloučena možnost zajištění náhradních ubytovaných osob ze strany hosta.

16. Host bere na vědomí, že ubytovací zařízení je vybaveno záznamovým kamerovým systémem, který snímá některé vnitřní a venkovní společné prostory ubytovacího zařízení a areálu z důvodu zajištění bezpečnosti hostů a jejich majetku. Tento kamerový systém se záznamem snímá prostory v souladu se zákonnou úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kamerový systém není instalován do prostor, které slouží k soukromým účelům (např. pokoje, sprchy, toalety, převlékárny, wellness).

17. Návštěvník wellness, které je umístěno v ubytovacím zařízení, je povinen dbát pokynů obsluhy a provozního řádu, je si vědom svých případných zdravotních omezení a do prostorů wellness vstupuje na své vlastní nebezpečí.

18. Kontakt s recepcí hotelu je umožněn na telefonním čísle klapka 720

19. Stížnosti hostů, návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá recepce ubytovacího zařízení nebo na emailu: director@eywan.cz.

20. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení hotelu právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby a ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby, jak bylo shora uvedeno.

21. Ubytovatel si vyhrazuje právo podmínky vymezené tímto ubytovacím řádem kdykoli měnit a hosty ubytovacího zařízení bude o každé jeho změně vhodným způsobem informovat.

22. Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.1.2020 a byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách hotelu http://www.tvrzorlice.cz, a dále je viditelně umístěn na recepci hotelu.

JUDr. Andrej Jahoda,  ředitel Hotelu a Areálu Tvrz Orlice ****

provozovatel : společnosti EYWAN s.r.o.