Regulamin pobytu w hotelu

Dla klientów i gości Hotelu Tvrz Orlice

Niniejszy regulamin hotelu dotyczy zakwaterowania w pokojach i apartamentach Hotelu Tvrz Orlice, pod adresem Orlice nr 1, 561 51 Letohrad (dalej tylko „hotel “), który prowadzi firma EYWAN s.r.o., z siedzibą Orlice 1, 561 51 Letohrad, IČ (REGON): 27544192, DIČ (VAT): CZ27544192 (dalej tylko „dostawca usług noclegowych “), oraz innych usług świadczonych w hotelu jego gościom i odwiedzającym. Prawa i obowiązki stron umowy kwaterunkowej w hotelu, na podstawie której powstanie zakwaterowanemu i gościowi (dalej też „gość “, „zakwaterowany “, itp.) prawo do przejściowego i ograniczonego czasowo zakwaterowania i świadczenia innych usług towarzyszących, regulują postanowienia niniejszego regulaminu hotelu, który wydał dostawca usług noclegowych zgodnie z § 754 ust. 2 ustawy nr 40/1964 Dz.U., a gość zapoznał się z tym regulaminem hotelu (i jednocześnie bez zastrzeżeń akceptuje) przed zawarciem umowy kwaterunkowej na stronach internetowych dostawcy usług noclegowych http://www.tvrzorlice.cz, co gość potwierdza wstępując do hotelu lub płacąc zaliczkę-rezerwację za zakwaterowanie, lub płacąc cenę usługi świadczonej w hotelu, lub inną faktyczną czynnością (np. zasyłając zamówienie rezerwacji zakwaterowania drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail dostawcy usług noclegowych, zasyłając zapytanie o korzystanie z usług, które gościom w hotelu świadczą za pośrednictwem e-maila lub innej podobnej komunikacji elektronicznej adresowanej do dostawcy usług noclegowych, faksem, pisemną formą, które były adresowane do dostawcy usług noclegowych, itp.), z której wynika, że jest zainteresowany zawarciem z dostawcą usług noclegowych umowy kwaterunkowej, lub korzystaniem z usług, które są świadczone w hotelu, doręczeniem potwierdzenia rezerwacji zakwaterowania ze strony dostawcy usług noclegowych, itp.
Umowa kwaterunkowa i umowy o świadczenie usług w hotelu zostaje zawarta w chwili odesłania potwierdzenia dostawcy usług noclegowych o akceptacji zamówienia zakwaterowania (odesłania potwierdzenia rezerwacji zakwaterowania) drogą elektroniczną lub w inny podobny sposób, odesłania potwierdzenia dostawcy usług noclegowych o akceptacji świadczenia usług w hotelu elektroniczną drogą, faktycznym rozpoczęciem zakwaterowania w hotelu (podpisem w księdze gości) lub inną faktyczną czynnością, z której wynika, że gość jest zainteresowany korzystaniem z usług hotelu.

 1. Gość rozpoczynając pobyt przedłoży dostawcy usług noclegowych lub przez niego upoważnionej osobie dowód tożsamości (ważny dowód osobisty, ważny paszport, lub inny dowód tożsamości) wszystkich zakwaterowanych osób. Po przedłożeniu dowodu tożsamości gość otrzyma kartę hotelową i zostanie zapisany do księgi gości. Za zakwaterowanie i świadczone usługi gość jest obowiązany zapłacić dostawcy usług noclegowych cenę zgodnie z obowiązującym cennikiem, zazwyczaj w chwili ukończenia pobytu, ale najpóźniej za pobyt jednotygodniowy. Cena za zakwaterowanie jest płatna po przedłożeniu rozliczenia (gość ma prawo do wystawienia faktury z płatnością odroczoną tylko w przypadku, kiedy będzie na to mieć uprzednią pisemną zgodę dyrektora dostawcy usług noclegowych). Cennik zakwaterowania przejściowego i cennik świadczonych usług jest do wglądu na recepcji hotelu oraz na stronach internetowych http://www.tvrzorlice.czz tym, że gość potwierdza, że zapoznał się z cennikiem zakwaterowania i cennikiem świadczonych usług przed zawarciem umowy o świadczenie usług i akceptuje cenę zakwaterowania i świadczonych usług. Zapoznanie się z treścią cennika i akceptacja cennika usług wynika z przybycia gościa do hotelu lub zapłacenia zaliczki-rezerwacji za zakwaterowanie, lub zapłacenia ceny usługi świadczonej w hotelu, lub innej czynności (np. zasłania zamówienia rezerwacji zakwaterowanie drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila dostawcy usług noclegowych, zasłania zapytania o świadczenie usług, które gościom w hotelu świadczą za pośrednictwem e-maila lub innej podobnej komunikacji elektronicznej adresowanej do dostawcy usług noclegowych, faksem, pisemną formą, które były adresowane do dostawcy usług noclegowych, itp.), doręczenia potwierdzenia rezerwacji zakwaterowania ze strony dostawcy usług noclegowych, itp. Płatności ceny zakwaterowania można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 2. Dostawca usług noclegowych ma prawo z uzasadnionych powodów zapewnić gościowi zakwaterowanie inne niż zamówione, jeżeli zamówione i potwierdzone zakwaterowanie swoim charakterem i poziomem nie odbiega od pierwotnie zamówionego zakwaterowania.
 3. Host ma prawo korzystać z pomieszczeń, które mu zostały wyznaczone do zakwaterowania, korzystać ze wspólnych pomieszczeń hotelu i korzystać z usług związanych z zakwaterowaniem. Dostawca usług noclegowych jest obowiązany przekazać gościowi pomieszczenia przeznaczone do zakwaterowania w stanie zdolnym do należytego używania i zapewnić mu nienaruszone korzystanie z jego praw związanych z zakwaterowaniem. Gość jest obowiązany należycie korzystać z pomieszczeń wyznaczonych do jego zakwaterowania. Bez zgody dostawcy usług noclegowych gość nie może w tych pomieszczeniach dokonywać żadnych zmian.
 4. Gość ma prawo do zakwaterowania na podstawie zamówionego zakwaterowania najwcześniej od godziny 14.00 i najpóźniej do godziny 20.00 danego dnia. Dostawca usług noclegowych rezerwuje pokój dla gościa, o ile nie jest uzgodnione inaczej.
 5. O ile czas zakwaterowanie nie jest uprzednio uzgodniony inaczej, gość zwolni i opuści pokój najpóźniej do godziny 11 ostatniego dnia zakwaterowania. Jeżeli gość tak nie uczyni w wyznaczonym terminie, dostawca usług noclegowych może mu naliczyć dalsze jednodniowe zakwaterowanie za każdy następny dzień aż do ukończenia zakwaterowania. Gość, który zakwateruje się przed godziną 6 rano, zapłaci cenę zakwaterowania za całą poprzedzającą noc. W przypadku, kiedy apartament lub pokój jest już wcześniej zarezerwowany, a gość po ukończeniu zakwaterowania nie zwolni pomieszczeń wyznaczonych dla jego zakwaterowania, dostawca usług noclegowych zastrzega sobie prawo do otwarcia pokoju używanego przez gościa w obecności trzech osób, sporządzenia listy rzeczy gościa, a następnie ułożenia ich w bezpiecznym miejscu tak, aby z pomieszczenia mógł korzystać gość, który je zarezerwował (o ile to umożliwią środki techniczne, o tym postępowaniu zostanie sporządzone nagranie obrazowe i dźwiękowe). Gość wyraża zgodę na takie postępowanie. Ponadto zakwaterowany przyjmuje do wiadomości, że jeżeli z powodu naruszenia jego obowiązku związanego z upływem czasu zakwaterowania i niezwolnienia pomieszczenia wyznaczonego na jego zakwaterowanie nie będzie możliwe zapewnienie zwolnienia pokoju w podany sposób, gość niesie odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną dostawcy usług noclegowych, łącznie ze stratą zysku.
 6. Jeżeli gość zwróci się przed skończeniem zakwaterowanie o przedłużenie zakwaterowania a dostawca usług noclegowych może to zapewnić, może mu zaoferować również inny pokój, niż w którym był pierwotnie zakwaterowany.
 7. Dla odwiedzających gości jest wyznaczone wspólne pomieszczenie na parterze hotelu. Wizyty w pokojach można przyjmować tylko z uprzednią pisemną zgodą dyrektora hotelu. Gość nie może bez zgody dostawcy usług noclegowych mieć w hotelu żadnych zwierząt. Zwierzęta domowe mogą być zakwaterowane w hotelu tylko ze zgodą kierownictwa hotelu i za opłatę według obowiązującego cennika z tym, że dla bezpieczeństwa nie jest dozwolone zostawianie na terenie hotelu bez nadzoru. Gość zgadza się na to, że odpowiada wobec dostawcy usług noclegowych za szkody wyrządzone przez zwierzęta, którym umożliwił poruszanie się na terenie hotelu.
 8. Gość nie ma prawa w hotelu bez uprzedniej zgody dostawcy usług noclegowych przemieszczać wyposażenia, jakkolwiek ingerować do sieci elektrycznej lub innych instalacji, i nie może używać w pokoju własnych urządzeń elektrycznych, w szczególności do ogrzewania, z wyjątkiem tych, które służą do higieny osobistej, tj. maszynek do golenia, masażowych, suszarek do włosów, itp., jeżeli te urządzenia elektryczne są bezpieczne i bez wad zagrażających bezpieczeństwu ich używania. Gość może też używać urządzeń małej mocy służących na potrzeby osobiste, tj. notebooki, drukarki, ładowarki do kamer video, telefonów komórkowych, itp., na takich samych warunkach, jak podane powyżej dla pozostałych urządzeń elektrycznych.
 9. Gość odchodząc z pokoju zamknie okna i krany, wyłączy urządzenia elektryczne, wyjmie wszystkie wtyczki urządzeń elektrycznych z gniazdka, np. ładowarkę notebooka, który przywiózł, ładowarkę telefonu, itp., (z wyjątkiem lodówki i innych urządzeń, które muszą być trwale podłączone do sieci elektrycznej i są trwale umieszczone w pokoju przez dostawcę usług noclegowych), zgasi światło, następnie pokój zamknie, a w przypadku, kiedy kończy pobyt, odda kartę hotelową na recepcji hotelu. Dla bezpieczeństwa nie wolno zostawiać dzieci w wieku do piętnastu lat w pokoju i innych wspólnych pomieszczeniach hotelu bez nadzoru dorosłych, w przeciwnym wypadku gość odpowiada za szkody wyrządzone przez nie dostawcy usług noclegowych, oraz za uszczerbek na zdrowiu dzieci.
 10. Za szkody wyrządzone na mieniu dostawcy usług noclegowych gość odpowiada według obowiązujących przepisów i jest obowiązany zapłacić za wyrządzoną szkodę dostawcy usług noclegowych natychmiast gotówką na miejscu. Jeżeli gość tak nie uczyni, przyjmuje do wiadomości, że jego postępowanie może być kwalifikowane jako karalne i w celu rozwiązania na miejscu dostawca usług noclegowych wezwie Policję Republiki Czeskiej.
 11. Dostawca usług noclegowych nie odpowiada za szkody na rzeczach zakwaterowanych gości, które nie były ułożone w do tego przeznaczonych miejscach. Zakwaterowany przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że cennych rzeczy, elektroniki, gotówki i innych rzeczy o wartości przekraczającej kwotę 3.000,- CZK gość nie ma prawa zostawiać w pokoju (lub w innym miejscu hotelu) i jest obowiązany je ułożyć u dostawcy usług noclegowych w specjalnym sejfie przeznaczonym do ochrony kosztowności i innych cennych rzeczy z wydaniem potwierdzenia o przyjęciu do przechowania z podaniem rzeczy, które zostały przyjęte do przechowania (gość przyjmuje do wiadomości, że dostawca usług noclegowych nie przyjmie do przechowania rzeczy, których wartość w sumie przekracza 10.000,- CZK z tym, że w takim przypadku gość ma prawo do ukończenia zakwaterowania i zmiany obiektu noclegowego). W razie naruszenia tego postanowienia dostawca usług noclegowych nie odpowiada za szkody, straty lub zniszczenie poniesione przez gościa wynikające z naruszenia tego postanowienia ze strony gościa.
 12. W godzinach od 22:00 do 7:00 gość jest obowiązany przestrzegać ciszy nocnej i nie zakłócać spokoju innych zakwaterowanych gości. W przypadku, kiedy gość ani po zwróceniu uwagi przez dostawcę usług noclegowych lub upoważnionej przez niego osoby nie będzie przestrzegać ciszy nocnej, lub w inny sposób nie będzie przestrzegać zasad przyzwoitego i oględnego zachowania, lub pomimo zwrócenia uwagi przez dostawcę usług noclegowych będzie rażąco naruszać zasady dobrych obyczajów, lub będzie rażąco naruszać postanowienia niniejszego regulaminu hotelu, dostawca usług noclegowych ma prawo jednostronnie odstąpić od umowy zakwaterowania a zakwaterowany jest obowiązany natychmiast zwolnić i opuścić pomieszczenie przeznaczone na jego zakwaterowanie. Jeżeli gość tak nie uczyni, przyjmuje do wiadomości, że jego postępowanie będzie można rozpatrywać jako karalne i w celu rozwiązania sytuacji na miejscu dostawca usług noclegowych wezwie Policję Republiki Czeskiej. Takie same prawa ma dostawca usług noclegowych wobec gościa również w przypadku, kiedy w taki sam sposób zachowują się osoby zakwaterowane z gościem lub osoby odwiedzające go. W razie odstąpienia dostawcy usług noclegowych od umowy zakwaterowania według niniejszego artykułu regulaminu hotelu, zakwaterowany jest obowiązany zapłacić dostawcy usług noclegowych karę umowną równającą się liczbie pozostałych uzgodnionych nocy zakwaterowania według umowy zakwaterowania zawartej między dostawcą usług noclegowych i zakwaterowanym i uzgodnionej cenie za jedną noc zakwaterowania. Na poczet tej kary umownej dostawca usług noclegowych ma prawo zaliczyć już zapłaconą cenę zakwaterowania.
 13. Na całym terenie hotelu jest surowo zabronione palenie i inna manipulacja z otwartym ogniem, a w razie pojedynczego naruszenia tego zakazu gość jest obowiązany zapłacić dostawcy usług noclegowych karę umowną w wysokości 2.000,- CZK za każde pojedyncze naruszenie tego zakazu.
 14. Pojazdy samochodowe gości hotelu mogą być zaparkowane tylko w do tego wyznaczonych miejscach. W okresie zimowym gość jest obowiązany zachować ostrożność poruszając się w okolicy hotelu z powodu niebezpieczeństwa zranienia spadającym zmarzniętym śniegiem lub soplami, oraz z powodu niebezpieczeństwa zranienia na gołoledzi. Goście są obowiązany parkować pojazdy tak, aby spadający śnieg ani sople nie mogły ich uszkodzić. Podczas czyszczenia parkingu właściciele samochodów zakwaterowani w hotelu są obowiązani kierować się instrukcjami administratora lub inne osoby dotyczącymi przeparkowania.
 15. Dostawca usług noclegowych i gość przed zawarciem umowy zakwaterowania uzgodnili, że którakolwiek strona ma prawo odstąpić od umowy zakwaterowania w hotelu z tym, że strona, która odstępuje od umowy, według § 497 Kodeksu Cywilnego, jest obowiązana zapłacić drugiej stronie umowy rekompensatę w następującej wysokości:
  30 dni przed pierwszym dniem zarezerwowanego zakwaterowania rekompensata wynosi 30 % całkowitej ceny zakwaterowania;
  – 15 dni przed pierwszym dniem zarezerwowanego zakwaterowania rekompensata wynosi 50 % całkowitej ceny zakwaterowania;
  – mniej niż 7 dni przed pierwszym dniem zakwaterowania rekompensata wynosi 80 % całkowitej ceny zakwaterowania,

– mniej niż 48 godzin przed pierwszym dniem zakwaterowania rekompensata wynosi 100 % całkowitej ceny zakwaterowania, co nie wyklucza możliwości zapewnienia zastępczych zakwaterowanych osób ze strony gościa.

 1. Gość przyjmuje do wiadomości, że hotel jest wyposażony w nagrywający system kamerowy, który śledzi niektóre wspólne pomieszczenia i miejsca na zewnątrz hotelu i jego terenu dla zapewnienia bezpieczeństwa gości i ich majątku. Ten system kamerowy z nagrywaniem śledzi teren hotelu zgodnie z regulacją prawną, w szczególności ustawą nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych w obowiązującym brzmieniu. System kamerowy nie jest zainstalowany w miejscach, które służą do prywatnych celów (np. pokoje, prysznice, toalety, przebieralnie, salon odnowy biologicznej).
 2. Osoba korzystająca z salonu odnowy biologicznej, który znajduje się w hotelu, jest obowiązany kierować się instrukcjami obsługi i regulaminem hotelu, jest świadom swoich ewentualnych ograniczeń zdrowotnych o do salonu odnowy biologicznej wstępuje na własne ryzyko.
 3. Kontakt z recepcją hotelu jest możliwy pod numerem telefonu wewnętrznego 720
 4. Skargi i zażalenia, propozycje i inicjatywy dotyczące poprawy funkcjonowania hotelu przyjmuje recepcja hotelu lub można je zasyłać na e-mail: director@eywan.cz.
 5. Gość jest obowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu hotelu. W przypadku, kiedy je rażąco naruszy, kierownictwo hotelu jest uprawnione do natychmiastowego odstąpienia od umowy o świadczenie usług noclegowych i ukończyć pobyt gościa przed terminem według umowy, jak podano powyżej.
 6. Dostawca usług noclegowych zastrzega sobie prawo do zmiany kiedykolwiek warunków podanych w niniejszym regulaminie hotelu i będzie w stosowny sposób informować gości hotelu o każdej jego zmianie.
 7. Niniejszy regulamin hotelu zaczyna obowiązywać dnia 1.1.2020 i został w pełnym brzmieniu zamieszczony na stronach internetowych hotelu http://www.tvrzorlice.cz, oraz jest umieszczony w widocznym miejscu na recepcji hotelu.

JUDr. Andrej Jahoda,  dyrektor hotelu i terenu Tvrz Orlice ****

prowadzący: spółka EYWAN s.r.o.